Karusell - Ørskog


"Karusell" er eit aktivitestilbod i ulike kunstfag, men med hovudvekt på forming. Undervisninga går føre seg i grupper, og undervisningsstaden er Ørskog skule.

Tilbodet er retta mot elevar på 1. - 2. trinn og fast undervisningstid er umiddelbart etter siste skuletime.

Lærarar